Polityka prywatności

Szanowni Rodzice!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO), właściciel Niepublicznego Przedszkola Małego Odkrywcy w Częstochowie informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Małego Odkrywcy z siedzibą przy ul. Gajcego 2, 42-224 Częstochowa, którego organem prowadzącym jest firma Ewelina Sieczka, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: malegoodkrywcy@wp.pl, tel. 506584462

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci są przetwarzane w celach rekrutacyjnych, a także w celu zawarcia i realizacji umowy na świadczenie przez Administratora usług edukacyjnych (zgodnie z Państwa wnioskiem). Administrator przetwarza powierzone mu dane osobowe także w celu spełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych oraz może je przetwarzać w związku z umożliwieniem realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia należności.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 b RODO (w zakresie dotyczącym realizacji umowy), art. 6 ust. 1 c RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci mogą zostać udostępniane innym podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, m.in. świadczącym na jego rzecz usługi, a także dostawców systemów informatycznych. Administrator może również przekazać dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. organom władzy publicznej w celu realizacji nałożonych na nie obowiązków.

Przetwarzane dane będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują ich przechowywanie, a także przez okres procesu rekrutacji oraz realizacji oraz rozliczeń umowy, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów dane będą przechowywane przez okres trwania takich postępowań.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

Podanie przez Państwa danych wynika z przepisów prawa. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi przeprowadzenie przez Administratora procedury rekrutacyjnej, a w konsekwencji również zawarcie umowy na świadczenie usług. Wymóg podania danych osobowych wynika nadto z możliwości realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionego interesu

Wszelkie inne dane osobowe, które nie są wymagane przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub realizacji umowy albo na podstawie przepisów prawa, bądź realizacji uzasadnionego interesu prawnego Administratora zbierane są w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę, która może być w każdym czasie wycofana.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

Z poważaniem

Ewelina Sieczka

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACYJNYM

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informuję, iż:

1.         Administratorem podanych danych osobowych jest w NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁEGO ODKRYWCY Numer RSPO: 265157 REGON: 368644979, ul. Gajcego 2, 42-224 Częstochowa(dalej Administrator). W sprawach RODO, w celu przysługujących uprawnień, sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, można kontaktować się za pomocą adresu elektronicznego – malegoodkrywcy@wp.pl.

2.         Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przeprowadzeniu procesu rekrutacji, rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją (art. 6 ust. 1 lit f, RODO).

3.         Administrator będzie przetwarzał pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana dane osobowe kategorii określonej w art. 221 §1 Kodeksu Pracy czyli:

imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz zdobyte uprawnienia. a także inne dane podane przez Panią/Pana dobrowolnie.

4.         Powierzone dane, które w wyniku obecnie przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej zostały odrzucone lub opatrzone wynikiem negatywnym naboru przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji i po tym czasie trwale usunięte. Wyjątek stanowić będą dane zebranych podczas rekrutacji ciągłej oraz dane osób które wyraziły zgodę na użycie ich na poczet przyszłych rekrutacji, w tym przypadku termin ten zostanie wydłużony do końca roku kalendarzowego następnego po roku, w którym to dane zostały przekazane Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit f, RODO). Administrator nie przetwarza danych osobowych dostarczonych poza wyznaczonymi przez siebie rekrutacjami dłużej niż to niezbędne, dlatego tego typu dane zostają niezwłocznie i trwale usunięte.

5.         W celu złożenia prawidłowej aplikacji prosimy o umieszczenie w niej następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej dotyczącej procesu rekrutacji, dostępnej pod adresem:

www.malegoodkrywcy.pl.

Zapoznałem się z treścią tej klauzuli oraz z moimi uprawnieniami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).”

6.         Jeśli wyraża Pan/ Pani  zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu  procesu  rekrutacyjnego  na  potrzeby  przyszłych  rekrutacji proszę w aplikacji umieść tę zgodę:

„Wyrażam zgodę  na przetwarzanie przez NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁEGO ODKRYWCY, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

7.         Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora (osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu).

8.         Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.         Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

10.       Ma Pani/Pan prawo dostępu do dobrowolnie przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

12.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f, RODO czyli na przeprowadzeniu procesu rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w ogłaszanych  przez Administratora rekrutacjach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem podanych danych osobowych jest NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁEGO ODKRYWCY Numer RSPO: 265157 REGON: 368644979, ul. Gajcego 2, 42-224 Częstochowa(dalej Administrator). W sprawach RODO, w celu przysługujących uprawnień, sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, można kontaktować się za pomocą adresu elektronicznego – malegoodkrywcy@wp.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

- wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

- dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Administrator będzie przetwarzał pozyskane od kontrahentów dane osobowe takie jak:

imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL lub nr dokumentu tożsamości, numer telefonu, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję, przebieg dotychczas zdobytego doświadczenia oraz zdobytych uprawnień.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia roku w którym zakończyła się współpraca lub - także przed zawarciem umowy od momentu przekazania - i po tym czasie trwale usunięte.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Kontrahent ma prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

Kontrahent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli realizacji warunków zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości dalszej współpracy z Administratorem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WCHODZĄCYCH NA TEREN Niepublicznego Przedszkola Małego Odkrywcy

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w firmie jest NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁEGO ODKRYWCY Numer RSPO: 265157 REGON: 368644979, ul. Gajcego 2, 42-224 Częstochowa.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/ Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2.Dane osobowe są zbierane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust. 1 lif. f, RODO), czyli:

- umożliwienie wejścia na teren stanowiący miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Administratora,

- zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, identyfikacji, zapobiegania oszustwom, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych.

- dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Przetwarzane dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana to tylko i wyłącznie: nazwa firmy(w przypadku przedsiębiorców), imiona i nazwisko, numer dokumentu tożsamości oraz numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora.

3. Przysługuje Pani/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W przypadku niepodania, usunięcia, istotnego ograniczenia lub zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych nie umożliwimy Pani/ Panu wejścia na teren Niepublicznego Przedszkola Małego Odkrywcy. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień może się Pani/ Pan skontaktować za pomocą adresu elektronicznego: malegoodkrywcy@wp.pl.

4. Teren Niepublicznego Przedszkola Małego Odkrywcy jest objęty środkami bezpieczeństwa, w tym systemem monitoringu  i kontroli dostępu. Nagrania z monitoringu są przechowywane nie dłużej niż 2 miesiące, a dane związane z kontrolą dostępu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane( w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych), chyba że są konieczne do zbadania jakiegoś zdarzenia albo stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu. Wówczas okres przechowywania, ulega przedłużeniu do czasu  prawomocnego zakończenia postępowania i po tym czasie usunięte.

5. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały dalszemu udostępnianiu podmiotom trzecim.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały przekazaniu do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 Regulamin monitoringu wizyjnego

§ 1 Podstawa prawna

Na podstawie art. 22² Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) informuje się, że w NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU MAŁEGO ODKRYWCY Numer RSPO: 265157 REGON: 368644979, ul. Gajcego 2, 42-224 Częstochowa, istnieją techniczne środki bezpieczeństwa umożliwiające rejestrację obrazu na terenie zakładu pracy (monitoring wizyjny).

§ 2 Cel zastosowania monitoringu

Zastosowane formy monitoringu są niezbędne:

1.         do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób znajdujących się na terenie zakładu oraz ochrony mienia Pracodawcy,

2.         do kontroli oraz do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

3.         do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy,

4.         do nadzoru nad ochroną danych osobowych.

§ 3 Zakres monitoringu

1.         Monitoring wizyjny polegający na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane w siedzibie pracodawcy kamery i inne podobne urządzenia obejmuje swym zasięgiem trzy sale wewnątrz budynku, a także szatnie, kuchnie i pomieszczenia biurowe.

2.         Monitoring terenu wyszczególnionego w § 3 ust. 1 Regulaminu  jest prowadzony całodobowo.

§ 4 Zakazy związane z monitoringiem

1.         Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 2 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.

§ 5 Czas przechowywania informacji z monitoringu

1.         Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 2 miesięcy od dnia nagrania (co do zasady 30 dni).

2.         W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

3.         Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 6  Podstawa prawna monitoringu

1.         Regulamin monitoringu wprowadzony jest Zarządzeniem Wewnętrznym nr 1 Niepublicznego Przedszkola Małego Odkrywcy.

2.         Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji pracodawcy. Informacje o ich umiejscowieniu w zakładzie pracy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

3.         Do przeglądania zarejestrowanego obrazu oraz do kontroli urządzeń rejestrujących obraz mogą zostać jedynie upoważnieni pracownicy. Osoby wyznaczone otrzymują imienne upoważnienia do czynności związanych z monitoringiem i nadzorem nad urządzeniami.

4.         Wejście na teren zakładu w Niepublicznym Przedszkolu Małego Odkrywcy jest oznakowane tablicą z rysunkiem kamery i informacją dotyczącą monitoringu na terenie zakładu.

§ 7 Prawa osób objętych monitoringiem

1.         Dane zarejestrowane na serwerze należącym do Pracodawcy podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych oraz informacji objętych prawem tajemnicy przedsiębiorstwa i nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.

2.         Dane zarejestrowane na serwerze, przetwarzane są w celu prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań (np. Policji, Sądom, Prokuraturom oraz innym podmiotom prowadzącym czynności dochodzeniowo-śledcze) na podstawie pisemnego wniosku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.         Osoby biorące udział w zdarzeniach zarejestrowanych w systemie monitoringu mogą wnioskować do Pracodawcy o zabezpieczenie nagrania w celu przekazania uprawnionym organom.